6.2

Restraint (2008)

زوجی جوان که به همراه یک گروگان در حال فرار بودند، در شهری مرزی گرفتار می شوند و…